Dzisiaj jest: 12 grudzień 2018 r.                                   Zmień rozmiar czcionki:                   
Opieka pielęgniarki długoterminowej

Pielęniarska Opieka Długoterminowa świadczona jest w środowisku zamieszkania pacjenta. Jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowtne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.
Czas objęcia chorego tą formą opieki jest uwarunkowany stanem zdrowia, ale nie może przekraczać 3-6 miesięcy. W miarę poprawy stanu zdrowia pacjent zostaje objęty opieką pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej.

System kierowania do opieki długoterminowej:

 1. Świadczenia pielęgniarki opieki długoterminowej realizowane są we współpracy z lekarzem rodzinnym i obejmują pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.
 2. Minimalny czas opieki bezpośredniej nad jednym pacjentem wynosi nie mniej niż 4 dni w tygodniu i obejmuje dni od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8.00 a 20.00 oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie także soboty, niedziele i dni wolne ustawowo.
 3. Czas objęcia chorego tą formą opieki jest uwarunkowany stanem zdrowia, ale nie może przekraczać 3-6 miesięcy. W miarę poprawy stanu zdrowia pacjent zostaje objęty opieką pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej.
 4. Podstawą do obięcia chorego opieką długoterminową jest:
  a) wniosek lekarza POZ lub lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
  b) pisemna zgoda pacjenta,
  c) konieczność wykonania przynajmniej jednego z poniżej wymienionych świadczeń:
  - kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
  -  wykonywanie opatrunków ( np. odleżyn, ran, owrzodzeń troficznych podudzi),
  -  karmienie przez zgłębnik,
  -  karmienie przez przetokę,
  -  pielęgnacja przetoki,
  -  założenie i usunięcie cewnika (stałę zlecenie lekarskie),
  -  płukanie pęcherza moczowego,
  -  pielęgnacja rurki tracheostomijnej,
  d) kwalifikacja pielęgniarska do obięcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej wg zmodyfikowanej skali Barthel. Opieką w domu mogą być obięci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy w ocenie wg  skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów i bezwzględnie wymagają przynajmniej jednego z wcześniej wymienionych świadczeń pielęgniarskich (pkt. c).

Usługa realizowana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy  ZPO "TROSKA"  a Narodowym Funduszem Zdrowia, i tym samym finansowana jest w całości przez NFZ.